fjrigjwwe9r0tb_HeadMenu112:DataDetail1
 

 ภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก       
           

"เปิดโลกกว้างสู่การเรียนรู้ของลูกหลานท่านกับ บี ไอ เอ"
***ระดับอนุบาล-ประถม (ENGLISH PHONICS)***
 • ฝึกการออกเสียงตัวอักษรในภาษาอังกฤษด้วยสำเนียงที่ถูกต้อง
 • สามารถเข้าใจประโยคคำถาม คำสั่ง และการโต้ตอบพื้นฐานได้
 • มีความกล้าและมั่นใจในการพูดภาษาอังกฤษมากขึ้น
 • เรียนรู้แบบสนุกสนานเพลิดเพลินกับกิจกรรมต่างๆ เช่น นิทาน เพลง เกมส์ มีเนื้อหาและการดำเนินเรื่องสอดคล้องเข้าด้วยกัน เพื่อพัฒนาสติปัญญาอย่างต่อเนื่อง ช่วยให้ผู้เรียนทำความเข้าใจภาษาอังกฤษแบบธรรมชาติ
 • เรามีอุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอนมากมายที่เอื้อต่อการเรียนรู้ เพื่อการพัฒนาครบทั้งด้านร่างกาย ความคิดและสติปัญญา โดยใช้เทคนิคผู้เรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้
 • รูปแบบการจัดตกแต่งสถานที่สวยงาม ปลอดภัย 100% บรรยากาศการเรียนสนุกสนาน เป็นกันเอง
 • สอนโดยอาจารย์ชาวต่างชาติเจ้าของภาษา ประสบการณ์สอนเด็กปฐมวัยกว่า 20 ปี มีใบประกอบวิชาชีพครู
 • เรียนแบบกลุ่มเล็ก ไม่เกิน 5 คน อาจารย์สามารถดูแลนักเรียนได้อย่างทั่วถึงเพื่อประสิทธิภาพในการเรียนที่สัมฤทธิผลต่อไป 

                             ***ระดับนักเรียน ม.ต้น-ม.ปลาย***

 (รับสมัครนักเรียนจากทุกหลักสูตร เช่น หลักสูตรปกติ, Gifted, EP, iEp, Mep, Inter เป็นต้น)

 • Grammar
 • Reading & Writing
 • Listening & Speaking
 • Conversation
 
 ภาษาอังกฤษสำหรับผู้ใหญ่
      - หลักสูตร GENERAL CONVERSATION
          ระดับ A การสนทนาพื้นฐาน ระดับ B การสนทนาขั้นกลาง ระดับ C การสนทนาขั้นสูง
      -   หลักสูตร GRAMMAR

              -  ฟื้นฟูพื้นฐานไวยากรณ์ ตามหลักภาษาศาสตร์
              -  พัฒนาโครงสร้างภาษาอังกฤษ จากง่ายไปสู่โครงสร้างที่ซับซ้อน
              -  เน้นทักษะการนำไปใช้ได้จริง ในสถานการณ์ต่างๆ

      -  หลักสูตร INTENSIVE ENGLISH GRAMMAR COURSE

              -  ฟื้นฟูไวยากรณ์อย่างเข้มข้น พร้อมแบบฝึกหัด และแบบทดสอบอย่างละเอียด
              -  เพิ่มพูนทักษะตามหลักภาษาศาสตร์ครบถ้วน

      -   หลักสูตร TRANSLATION & WRITING

              -  ศิลปะแปลจากภาษาไทย เป็น ภาษาอังกฤษ
              -  ศิลปะแปลจากภาษาอังกฤษ เป็น ภาษาไทย
              -  การใช้ไวยากรณ์ให้ถูกต้องแม่นยำ

    -   หลักสูตร ภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ (ENGLISH FOR COMMERCE & BUSINESS)

              -  เน้นภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทั้งทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียน

              -  เพิ่มพูนคำศัพท์ สำนวนที่จำเป็นต้องใช้ในธุรกิจ

              -  เตรียมพร้อมเพื่อเข้าสัมภาษณ์งาน

    -   หลักสูตรการเขียนภาษาอังกฤษ (WRITING COURSE)

                 -      เพื่อพัฒนาทักษะในการเขียนประโยคภาษาอังกฤษ ในด้านธุรกิจ/ด้านวิชาการตามหลักไวยากรณ์

 
ภาษาอังกฤษสำหรับบริษัท/องค์กร (Corporate Business English)

     บี ไอ เอ อิงลิช ได้ออกแบบหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจสำหรับบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ  เพื่อให้ตรงกับความต้องการกับธุรกิจ ที่ต้องการขยายตลาดไปต่างประเทศ สิ่งสำคัญพนักงานจำเป็นต้องสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่ว เพื่อให้พนักงานของท่านมีทักษะภาษาที่ดีขึ้น โดยแบ่งตามสายงานดังนี้

     English for Accounting ภาษาอังกฤษเพื่อการบัญชี

     English for Tourism ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว

     English for Telecoms & IT ภาษาอังกฤษเพื่อการโทรคมนาคมและไอที

     English for Secretaries & Administrative Personnel ภาษาอังกฤษเพื่องานเลขานุการและการบริหารบุคคล

     English for Sales & Purchasing ภาษาอังกฤษเพื่อการจัดซื้อและจัดจำหน่าย

     English for the Pharmaceutical Industry ภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมเภสัชกรรม

     English for Oil & Gas ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจก๊าซและน้ำมัน

     English for Nursing ภาษาอังกฤษเพื่อการพยาบาล

     English for Medicine ภาษาอังกฤษเพื่อการแพทย์

     English for Marketing and Advertising  ภาษาอังกฤษเพื่อการตลาด/การโฆษณา

     English for Logistics ภาษาอังกฤษสำหรับโลจิสติกส์

     English for Legal Professionals ภาษาอังกฤษสำหรับอาชีพด้านกฏหมาย

     English for Human Resources ภาษาอังกฤษเพื่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์

     English for Hotels ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม

     English for the Energy Industry ภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมพลังงาน

     English for Customer Care ภาษาอังกฤษเพื่อการดูแลลูกค้า

     English for Cabin Crew ภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน

     English for Banking & Finance ภาษาอังกฤษเพื่อการธนาคาร/การเงิน

     English for Aviation ภาษาอังกฤษเพื่อการบิน

     English for Automobile Industry ภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมยานยนต์

 

           หลักสูตรพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษ (English Skills Courses)

          Meeting in English การประชุมเป็นภาษาอังกฤษ

          Telephone in English การใช้โทรศัพท์สื่อสารเป็นภาษาอังกฤษ

          Networking in English ระบบเครือข่ายในภาษาอังกฤษ

          Presentations in English การนำเสนอเป็นภาษาอังกฤษ

          Emails in English การเขียนอีเมล์เป็นภาษาอังกฤษ

          Report Writing การเขียนรายงานเป็นภาษาอังกฤษ

          English Listening Skills ทักษะการฟังในภาษาอังกฤษ

          English Speaking Skills ทักษะการพูดภาษาอังกฤษ

          English Reading Skills ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ

          English Writing Skills ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ

 
                       รายชื่อบริษัทชั้นนำที่ไว้วางใจใช้บริการของเรา
 • Thantiwan International Sales Staff
 • Coca Holding International Co., Ltd.
 • Siam Cement Sales
 • Passak Resort
 • Lopburi Inn (Hotel and Resort)
 • Asia Hotel
 • Empress Hotel
 • Elizabeth Hotel
 • Royal River Hotel
 • Sky Bird Travel and Tour
 • Media Vision
 • Best Equipment Co., Ltd.
 • General Spring Co., Ltd.
 • Saksit Alloy Co., Ltd.
 • IT Square
 • Express Software
 • MCI Mould Co., Ltd.
 • Saha Shoat Apartment
 • Software Fly
 • ICT Prosystems
 • Weber Marking Systems (Thailand) Ltd.
 • Filthai Industrial Corporation
 • SNP Trading Co., Ltd.
 • Thaisin Electric Motors Manufacturing Co.,Ltd.
 • Siam Patana Manufacturing Co., Ltd.
 • Thaizing Industrial and Distriburion Corporation
 • PSCH Manufacturing and Marketing Group
 • Zulex Electronics
 • Gold Leather
 • Sammitr Co., Ltd.
 • Carpet International
 • Kasikorn Bank
 • Toyota Motor Thailand Co., Ltd.
 • Northbridge Communities (a Property Management Company)
 • I. Technology
 • Well Field Corporation
 • Thai Namsiri
 • Fly Girl Jewelry
 • RF Rigid Foam Co., Ltd.
 • The Transport Company Limited
 • Ministry of Industry (Nonthaburi)
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
   
Copyright 2016 by www.bia-english.com